Název uvede moderátor z.s.

Název Uvede Moderátor z.s. (NUM z.s.)

numaci.cz@gmail.com
ičo: 03723381předseda

Tomáš Hron

tel.: 608 177 754
email: tomino.hron@gmail.com


místopředseda

Zdeněk Stejskal

tel.: 777 800 477
email: zde.stejskal@gmail.com

Máš dotaz? Napiš:

↓ Stanovy spolku NUM z. s. ↓Článek I. - Základní ustanovení


1) NUM z. s. (dále jen spolek NUM) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Sídlo sdružení: Na Kopci 16, Jihlava, 586 01


Článek II. – Účel spolku


1) Spolek NUM je spolek působící v umělecké činnosti v oblasti divadla, street artu, filmu, médií, team building kurzů a pedagogiky.

2) Hlavními cíly spolku NUM jsou:

a) scházení členů za účelem práce na uměleckých projektech;

b) pořádání celoročních volnočasových aktivit pro rozvoj uměleckého cítění a schopností,

c) zprostředkovávat setkání s umělci dnešní doby, sdílení společných zkušeností, spolupráce na společných projektech;

d) pořádání vícedenních uměleckých kurzů pro členy spolku s možností mimořádného doplnění počtu zájemců o kurz z řad veřejnosti.

3) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za účelem podpory hlavní činnosti.

4) Zisk z činnosti spolku lze použít pro spolkovou činnost včetně správy spolku.


Článek III. - Vznik členství


1) Členství ve spolku je dobrovolné a každý člen může ze spolku kdykoliv svobodně vystoupit. Členem spolku mohou být:

a) fyzická osoba, žadatel mladší 18-ti let se může stát členem spolku pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce;

b) právnická osoba, zastoupená statutárním orgánem, nebo zástupcem, kterého si určí.

2) Podáním přihlášky projevuje žadatel vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Členství ve spolku vzniká dnem schválení přihlášky žadatele výkonným výborem spolku.

3) Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

4) Vznikem členství uděluje člen výkonnému výboru spolku souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.


Článek IV. - Seznam členů


1) Spolek vede seznam členů ve formě tabulky členů. Tento seznam obsahuje pořadové číslo, jméno a příjmení, datum narození, členské ID číslo, datum schválení přijetí za člena spolku, mailovou adresu. V případě ukončení členství spolku provede člen výkonného výboru výmaz člena spolku formou zápisu „členství zrušeno“.

2) Seznam není veřejně přístupný.

3) Pro potřeby členské schůze je zveřejněn neúplný členský seznam ve formě prezenční listiny.


Článek V. - Zánik členství


1) Členství zaniká:

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení. Dnem ukončení členství je den doručení žádosti o vystoupení ze spolku výkonnému výboru;

b) úmrtím člena a prohlášením za mrtvého;

c) zánikem nebo zrušením spolku.

2) Výkonným výborem spolku může být ze spolku vyloučen člen, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě ani po výzvě spolku nezjednal nápravu. Výkonný výbor o vyloučení člena rozhodne zejména, jestliže člen:

a) porušuje povinnosti člena vyplývajících ze zákona a stanov spolku;

b) byl odsouzen za úmyslný trestný čin;

c) umožní jinému využívat svých práv člena spolku bez vědomí výkonného výboru.


Článek VI. - Práva a povinnosti členů


1) Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti spolku a být informován o jeho činnosti;

b) účastnit se akcí pořádaných spolkem; člen mladší osmnácti let se může účastnit pouze po podepsání písemného souhlasu jeho zákonnými zástupci;

c) člen má přednostní právo na akce spolku omezených kapacitou;

d) kdykoliv ze spolku svobodně vystoupit či své členství přerušit;

e) podávat návrhy, dotazy a stížnosti výkonnému výboru spolku a požadovat na ně odpověď;

f) požádat nejvyšší orgán spolku o kontaktní údaje na hosty vedoucí umělecké kurzy za účelem konzultace.

2) Člen má povinnost zejména:

a) chovat se čestně, nepoškozovat dobré jméno spolku;

b) dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku;

c) plnit usnesení a rozhodnutí orgánu spolku;

d) řádně a včas aktualizovat své kontaktní údaje pro komunikaci s orgány spolku;

e) chránit majetek spolku;

f) vůči třetím osobám udržovat v tajnosti osobní údaje ostatních členů a také skutečnosti, události a údaje, které budou vedením spolku označeny za důvěrné či soukromé.


Článek VII. – Organizace spolku


1) Hlavním orgánem spolku je NUMácká rada. Funkční období je 5 let.

2) Statutární orgán spolku - výbor je kolektivní a skládá se z funkcí předsedy a místopředsedy. Funkční období je 5 let.


Článek VIII. - NUMácká rada


1) NUMácká rada je nejvyšším orgánem spolku. Je minimálně tříčlenná.

2) NUMácká rada se schází minimálně jednou do roka, aby:

a) schválila případné změny stanov;

b) schválila výroční zprávu o činnosti spolku a o hospodaření za uplynulé období;

c) určila koncepci činnosti spolku na další období;

d) schválila rozpočet spolku na příští období;

e) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku;

f) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;

g) vyloučila člena spolku pro hrubé porušování stanov;

h) hlasovala o přijetí či vyloučení člena NUMácké rady.

3) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů NUMácké rady a předseda nebo místopředseda.

4) NUMáckou radu může svolat kterýkoliv její člen, předseda nebo místopředseda formou emailu.

5) Je-li členem NUMácké rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala.

6) NUMácká rada může své jednotlivé členy pověřit určitou oblastí činnosti, za kterou je potom pověřený člen rady odpovědný.

7) NUMácká rada volí ze svých řad členy statutárního orgánu tz. předsedu a místopředsedu.

8) NUMácká rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy. V nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas místopředsedy.

9) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena NUMácké rady je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat NUMáckou radu, která zajistí doplnění rady.

10) Funkční období členů NUMácké rady je 5 let.


Článek IX. - Statutární orgán


1) Statutární orgán - výbor je kolektivní a skládá se z funkcí předsedy a místopředsedy.

2) Předseda nebo místopředseda zastupují spolek ve všech věcech a jsou oprávněni jednat jménem spolku navenek.

3) Předseda i místopředseda jsou zároveň členy NUMácké rady.

4) Je-li pro právní úkon, který činí NUMácká rada, předepsána písemná forma, je vždy třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy.

5) V případě odstoupení nebo úmrtí předsedy či místopředsedy je NUMácká rada povinna do 60 dnů svolat NUMáckou radu, která zajistí doplnění funkcí.

6) Funkční období předsedy a místopředsedy je 5 let.


Článek X. - Zásady hospodaření


1) Spolek hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem. Vede spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech.

2) Zdroje majetku spolku tvoří zejména mimořádné příspěvky členů a dobrovolné dary jiných fyzických a právnických osob nebo zbylé peníze ze spolkových akcí či peníze získané v rámci hlavního cíle spolku.

3) Získané zdroje použije spolek pro realizaci účelu, za kterým byl založen.

4) Za hospodaření sdružení odpovídá NUMácká rada.

5) Každoročně NUMácká rada zveřejňuje k začátku školního roku výroční zprávu, ve které popisuje celoroční hospodaření formou tabulky. Jakýkoliv člen má právo na požádání nahlédnout do výroční zprávy.


Článek XI. – Zrušení spolku


1) Spolek se ruší:

a) dobrovolným zrušením;

b) přeměnou, tj. fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy;

c) na základě rozhodnutí soudu.

2) O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje NUMácká rada. Ta zároveň rozhodne, zda je spolek rušen s likvidací nebo bez likvidace.


Článek XII. - Společná a závěrečná ustanovení


1) Spolek vybírá od svého člena poplatek potřebný na pokrytí nákladů spolkové akce, kterých se daný člen zúčastní.

2) Každý člen může přispívat spolku formou finančního či materiálního daru.

3) NUMácká rada může jmenovat čestného člena spolku z osob působících na poli vědy, kultury, apod. Při jmenování přebere čestný člen jmenovací listinu čestného člena spolku. Čestného člena spolku se netýkají povinnosti a práva člena spolku.

4) Co není upraveno stanovami, upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5) Tyto stanovy se stávají účinnými dnem zapsání do veřejného rejstříku spolků.

Stanovy vešly v platnost dnem zapsání spolku NUM z. s. do rejstříku spolků.